Arkiv för Nyheter

Publicerad: | Nyheter

PFAS i dricksvattnet – risk för framtida skada inte ersättningsgill

I december 2013 upptäcktes det att dricksvattnet i Ronneby innehöll höga halter av perflourerade alkylsubstanser (PFAS) och ett antal kommunmedlemmar väckte talan mot dricksvattenleverantören (bolaget), med krav på skadestånd.

Tingsrätten fastställde att bolaget var ansvarigt för att kompensera kärandena för de ökade hälsoriskerna samt för fysiska förändringar och försämringar av deras kroppar. Däremot ogillades talan avseende skadestånd för psykisk personskada, dvs. befogad oro för hälsa och försämrad hälso- och livsprognos. Endast bolaget överklagade. Hovrätten konstaterar att det finns starkt stöd för samband mellan exponering för PFAS och ökad risk för sjukdomar samt andra negativa hälsoeffekter. Risk att drabbas för framtida skada utgör dock inte enligt hovrätten en fysisk personskada. Enbart förekomsten av förhöjda halter av PFAS innebär inte i sig en ersättningsgill fysisk personskada.

Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom och ogillade talan.

EU öppnar för företag att påverka PFAS-förslag

I mitten av januari lämnade Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter, in ett förslag till EU för att förbjuda evighetskemikalierna PFAS. Nu har nästa del av processen startat då företag och andra berörda kan lämna in synpunkter på förslaget.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön och som kan leda till hälsoproblem. Inom EU- och EES-länderna släpps årligen 75 000 ton PFAS ut.

Förslaget omfattar alla PFAS-ämnen, med några få undantag för de ämnen som visat sig kunna brytas ned helt. Användningen av PFAS i växtskyddsmedel, biocider och läkemedel är också undantaget eftersom de regleras inom egna lagstiftningar. Därutöver finns det också tidsbestämda undantag för vissa specifika användningar där PFAS fyller en viktig funktion, till exempel inom medicinteknik, skyddskläder och skyddsutrustning. 

Konsekvensanalys av riktvärden för PFAS i mark

Naturvårdsverket planerar att i samråd med Statens geotekniska institut (SGI) påbörja en konsekvensanalys av SGI:s tidigare förslag till generella riktvärden för PFAS i mark. I avvaktan på beslut om generella riktvärden för PFAS förordar Naturvårdsverket och SGI att de preliminära riktvärdena tillämpas.

Statens geotekniska institut (SGI) publicerade 2015 preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Sedan dess har kunskapen om ämnesgruppen och dess risker ökat. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har ändrat sin rekommendation om tolerabelt intag för PFAS och SGI föreslår därför riktvärden som beaktar den uppdaterade, sänkningen av värdet.

Innan Naturvårdsverket tar beslut om vilka riktvärden som ska gälla behöver nyttor vägas mot möjliga, negativa konsekvenser. Bedömningen görs för att säkerställa att riktvärdena är lämpliga att utgå från vid beslut relaterade till risker med PFAS. Under 2023 inleder därför Naturvårdsverket, i samråd med SGI, en konsekvensanalys av förslaget.

En ny tidplan för detta analysarbete publiceras tidigast till årsskiftet 2023/2024. Beroende på resultatet av analysen kan det bli aktuellt att skicka förslag till nya riktvärden på ny remiss.

SGU har fastställt nya föreskrifter för förvaltning av grundvatten

Nya föreskrifter från Sveriges geologiska undersökning (SGU) klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken, med tydligare fokus på riskbedömning. Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter.

För att säkerställa att grundvattnet har god status behöver det skyddas från bland annat föroreningar och överuttag. SGU har beslutat om två nya föreskrifter som styr vattenmyndigheternas arbete och som börjar gälla den 1 mars 2023.

  1. Föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten.
  2. Föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten.

Syftet med föreskrifterna är att skapa ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra värdefulla grundvattenresurser. SGU har sedan tidigare en digital vägledning om vattenförvaltning av grundvatten, vilken kommer att uppdateras.

Ny proposition från regeringen angående förlängd arbetstid för vissa vattenverksamheter

Regeringen har lämnat över en ny proposition till riksdagen med förslag att göra det möjligt att tillåta en arbetstid som överstiger tio år, för utförande av arbeten avseende vissa vattenverksamheter enligt 11 kapitlet miljöbalken. Bestämmelsen föreslås avse arbeten som utgör ett led i en verksamhet som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse, men som av särskilda skäl ej kan genomföras inom 10 år.

Vid en arbetstid längre än 20 år föreslås villkor om att arbetena ska omprövas vart tjugonde år, med syfte att säkerställa att villkor förblir aktuella även om förhållandena förändras eller ytterligare kunskap tillkommer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Möjligheterna att lämna statsstöd utvidgas avseende grön omställning

Den 9 mars 2023 beslutade Europeiska kommissionen att förlänga och utöka stödmöjligheterna i den allmänna gruppundantagsförordningen. Samma dag beslutade kommissionen om att utvidga de tillfälliga statsstödsreglerna så att det blir möjligt för kommissionen att godkänna mer stöd med fokus på miljö och energiförsörjning.

Stöd för vissa ändamål kan lämnas enligt villkoren i gruppundantagsförordningen utan att kommissionen först måste godkänna stödet. De nya reglerna innehåller bland annat nya bestämmelser för stöd till bredband och laddinfrastruktur för elfordon. Det tillkommer även nya bestämmelser som underlättar för stöd som medfinansieras av EU och andra medlemsstater.

Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder, som ett komplement till permanenta bostäder. Den 1 maj 2023 upphörde den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål, som infördes 2017. Regeringen vill nu förlänga den tillfälliga regleringen med fem år, till den 1 maj 2028.

Lämplighetsvillkoren vid fastighetsreglering innebär inte krav på att en fastighet behöver bli lämpligare

Lantmäteriet (LM) ställde in en fastighetsreglering gällande två fastigheter då LM ansåg att den sökta åtgärden inte uppfyllde lämplighetskraven i 3 kap. 1 § FBL. Detta eftersom ett utökande av fastigheten, med ytterligare bebyggd tomtmark, inte skulle innebära någon förbättring av fastigheten, samtidigt som en lämplig bostadsfastighet skulle avregistreras.

Fastighetsägaren överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som instämde med LM. Fastighetsägaren överklagade därefter till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD konstaterar att fastigheten efter fastighetsreglering fortsatt skulle utgöra en lämplig bebyggd skogsbruksfastighet. Därför bedömer domstolen att åtgärden uppfyller de krav som ställs i både 3 kap. 1 och 5 §§ FBL och återförvisar ärendet till LM för fortsatt handläggning.

Staten ska ersätta Nordkalk för utebliven kalktäkt på Gotland

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dom M 5418–10 den 14 mars 2023 beslutat att Staten ska betala 625 miljoner kr till Nordkalk. Bakgrunden är den mångåriga, rättsliga processen om tillstånd till en kalkstenstäkt i Ojnareskogen på norra Gotland samt regeringens beslut i augusti 2015 att göra täktområdet till ett s.k. Natura 2000-område.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sin dom att regeringens beslut medförde att Nordkalk förlorade alla möjligheter att tillgodogöra sig värdet av kalkstensfyndigheten. Bolagets nedlagda kostnader blev också onyttiga. På dessa sätt har betydande skada uppkommit för Nordkalk. Den pågående markanvändningen, täktverksamhet i ett uppstartsskede, har förhindrats genom beslutet. Nordkalk har därför rätt till ersättning enligt miljöbalken. Det förhållandet att det inte fanns något lagakraftvunnet miljötillstånd vid tiden för regeringens beslut utgör i detta fall inte skäl att vägra ersättning.

Publicerad: | Nyheter

Juristassistent sökes till Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist biträder huvudsakligen kommuner, kommunala bolag, statliga verk och offentliga förvaltningar samt företag i mål och ärenden med anknytning till samhällsbyggnation samt företräder dessa inför myndigheter och domstolar i alla instanser. Vi arbetar med såväl stora som små projekt. Vår specialistkompetens ligger huvudsakligen inom miljö- och fastighetsrätt, va-rätt, plan- och byggfrågor (PBL), upphandlingsfrågor, allmän avtalsrätt samt skadeståndsrätt. För närvarande är vi åtta jurister på firman som arbetar i lokaler centralt belägna vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Du kan läsa mer om oss på http://www.swlaw.se.

Om rollen

Vi söker nu en juristassistent som från vårt kontor på Norra Hamngatan 18 i centrala Göteborg kommer arbeta med i huvudsak administrativa och praktiska göromål som hör till en advokatfirma. Du har kunskaper i Officepaketet och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Eftersom arbetsuppgifterna inkluderar externa kontakter med bl.a. kunder, myndigheter och domstolar tror vi att du är självgående, social och service-minded. Då du kommer att arbeta med flera uppgifter parallellt behöver du även kunna arbeta strukturerat och noggrant samt kunna prioritera i vilken ordning dina uppgifter ska slutföras. Det är meriterande om du har paralegal-utbildning (eller juristutbildning) eller erfarenhet relevant för att kunna utföra enklare rättsutredningar och övriga juridiska göromål. Det viktigaste för oss är din personlighet. Vi söker en person som kan passa in i vårt företagsklimat, som präglas av prestigelöshet, nära samarbete och korta beslutsvägar.

Ansökan

Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss ber vi dig skicka en skriftlig ansökan med personligt brev, CV, betyg och övriga intyg via e-postadress: kontakt@swlaw.se, senast den 18 augusti 2023. Vi har för avsikt att hålla intervjuer under september månad 2023. Tillträde så snart som möjligt efter intervjuer.

För ytterligare upplysningar kontakta advokat Rickard Hulling via rickard@swlaw.se alternativt telefonnummer 031 – 15 14 90.

Publicerad: | Nyheter

Två nya departement bildas den 1 januari 2023

Klimat- och näringslivsdepartementet och landsbygds- och infrastruktur­departe­mentet är de två nya departementen som bildas vid årsskiftet. Klimat- och energifrågan, samt klimatomställningen, ska få ett tydligare fokus i klimat- och närings­livsdepartementet. Kompetensen och erfarenheten i lands­bygds-, skogs-, transport- och bostadsfrågorna kommer samlas i lands­bygds- och infrastrukturdepartementet.

Nytt EU-direktiv om rening av avlopp

Ett förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse presenterades av EU-kommissionen den 26 oktober 2022. Det nya direktivet kommer ha stor påverkan på avloppsreningsverken i flera decennier framåt. Förslaget innebär bland annat tydligare krav på industrier och verksamheter som ansluter till renings­verk samt utvidgade krav på kontroller och rapportering, information till allmän­heten om avloppsanläggningar och utsläpp. Den politiska processen upp­skattas ta upp till ett år och kommer behandlas i bland annat EU:s Ministerråd och i EU-parlamentet.

När EU fattat beslut om direktivet följer en process där kraven införs i svensk lagstiftning.

Ändringar i Naturvårdsverkets avloppsvattenföreskrifter

I september 2021 fälldes Sverige för att inte ha tillämpat EU:s avloppsdirektiv på ett korrekt sätt. Till följd av detta inför Naturvårdsverket förändringar i sina föreskrifter gällande rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. En av de främsta förändringarna är borttagandet av det s.k. undantaget för kallt klimat.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

HD meddelar prövningstillstånd i mål om ersättning vid avverkningsförbud

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål T 538–22, gällande frågan om en skogsägare har rätt till ersättning på grund av avverkningsförbud som meddelats med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken (1998:808), när förbudet är motiverat av artskydds­förordningens fridlysningsbestämmelser.

Högsta domstolens dom kommer att följas upp i detta nyhetsbrev.

Skogens miljömål nås inte – Skogsstyrelsen föreslår ny affärsmodell

Med nuvarande åtgärder kommer skogens miljömål inte kunna nås, tvärtom är miljöutvecklingen i Sveriges skogar negativ enligt en omfattande utvärdering från Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen presenterar därför nya förslag till Natur­vårds­verket för att utvecklingen ska vända, bland annat en helt ny affärsmodell där det ska bli lönsamt för skogsägare som prioriterar biologisk mångfald.

Skogsstyrelsen har sammanställt en fördjupad utvärdering till Naturvårdsverket, som i sin tur ska redovisa det i den samlade slutrapporten till regeringen i januari 2023.

Krav på nationell vattensamordnare

Branchorganisationen Svenskt Vatten kräver att regeringen tillsätter en vattensam­ordnare samt inför nya regler om vattenransonering – och straff för den som bryter mot bevattningsförbud. Detta på grund av den fortsatt allvarliga vattenbristen med bevattnings­förbud i delar av sydöstra Sverige.

Forumfråga vid tvist om VA-tjänster

Mark- och miljööverdomstolen har genom slutligt beslut i mål nr M 3939–21 avvisat en talan rörande jämkning av anläggningsavgift enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, avseende anslutning av fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Skälet för domstolens beslut var att den aktuella fastigheten var belägen utanför kommunens verksamhetsområde för VA-tjänster, och att anslutningen till den allmänna va-anläggningen grundades på avtal. Detta innebar att Mark- och miljööverdomstolen inte var behörig att pröva tvisten, utan att talan istället skulle ha väckts vid allmän dom­stol.

Arrendators besittningsskydd bestod trots betalningsförsummelser

En jordägare sade upp ett avtal om jordbruksarrende med en arrendator då arrendet fyra gånger betalats mellan tre och tretton månader för sent, varav jordägaren beviljat anstånd för en av betalningarna. Arrendenämnden bedömde i målet ÖÄ 8267-21 att uppsägningen hade varit oskälig och avslog därför jordägarens talan. Jordägaren överklagade beslutet till hovrätten, men även hovrätten ansåg att upp­sägningen var oskälig. Domstolen ansåg att försenade betalningar typiskt sett hade kunnat vara anledning att bryta en arrendators besittningsskydd, men på grund av arrendatorns förhållande­vis stora investeringar i verksamheten samt då det var arrendatorns huvud­sakliga inkomstkälla så var arrendet mycket värdefullt för arrendatorn.

 Mark- och miljööverdomstolen avvisar klandertalan

En person väckte klandertalan mot ett beslut som fattats vid en samfällighets­förenings årsstämma. Han anförde att han tidigare hade varit styrelseledamot i för­eningen och därmed hade stöd för sin talerätt. Mark- och miljödomstolen avvisade i målet F 9440-22 hans talan på grund av att han avgått ur styrelsen. Mannen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och anförde att han hade talerätt såsom rättighetsinnehavare, då han är medlem i en bostadsrättförening som i sin tur är medlem i samfällighetsföreningen.

Även MÖD avvisade mannens klandertalan på grund av bristande talerätt. MÖD ansåg att medlemskap i bostadsrättsföreningen inte innebar att han var innehavare av en rättighet i en delägarfastighet i den mening som avses i 53 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Därför var han inte taleberättigad på den grunden. Då han även avgått ur bostadsrättsföreningens styrelse, hade han inte heller talerätt i egenskap av styrelseledamot, enligt samma paragraf.

Publicerad: | Nyheter

Biträdande jurist med intresse för miljö- och fastighetsrätt sökes till Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist biträder huvudsakligen kommuner, kommunala bolag, statliga verk och offentliga förvaltningar samt företag i mål och ärenden med anknytning till samhällsbyggnation samt företräder dessa inför myndigheter och domstolar i alla instanser. Vi arbetar med såväl stora som små projekt. Vår specialistkompetens ligger huvudsakligen inom miljö- och fastighetsrätt, va-rätt, plan- och byggfrågor (PBL), upphandlingsfrågor, allmän avtalsrätt samt skadeståndsrätt. För närvarande är vi åtta jurister på firman som arbetar i lokaler centralt belägna vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Du kan läsa mer om oss på https://www.swlaw.se.

Om rollen

Vi söker nu en miljö- och fastighetsjurist i början av sin karriär som är intresserad av att arbeta och utvecklas inom våra specialistområden under cirka 1 år, då en av våra kollegor är på föräldraledighet. För rätt person finns möjlighet till en fortsättning. Förutom en god analytisk förmåga och ett brinnande intresse för ovan nämnda rättsområden så söker vi en person som kan passa in i vårt företagsklimat, som präglas av prestigelöshet, nära samarbete och korta beslutsvägar. Det viktigaste för oss är din personlighet.

Ansökan

Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss ber vi dig skicka en skriftlig ansökan med personligt brev, CV, betyg och övriga intyg via e-postadress: rickard@swlaw.se, senast den 31 maj 2022. Tillträde efter sommaren 2022.

För ytterligare upplysningar kontakta advokat Rickard Hulling via ovan angiven e-postadress alternativt telefonnummer 031 – 15 14 90.

Publicerad: | Nyheter

Juristassistent sökes till Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist biträder huvudsakligen kommuner, kommunala bolag, statliga verk och offentliga förvaltningar samt företag i mål och ärenden med anknytning till samhällsbyggnation samt företräder dessa inför myndigheter och domstolar i alla instanser. Vi arbetar med såväl stora som små projekt. Vår specialistkompetens ligger huvudsakligen inom miljö- och fastighetsrätt, va-rätt, plan- och byggfrågor (PBL), upphandlingsfrågor, allmän avtalsrätt samt skadeståndsrätt. För närvarande är vi åtta jurister på firman som arbetar i lokaler centralt belägna vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Du kan läsa mer om oss på https://www.swlaw.se.

Om rollen

Vi söker nu en juristassistent som från vårt kontor på Norra Hamngatan 18 i Göteborg kommer arbeta med i huvudsak administrativa och praktiska göromål som hör till en advokatfirma. Du har kunskaper i Officepaketet och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Eftersom arbetsuppgifterna inkluderar externa kontakter med bl.a. kunder, myndigheter och domstolar tror vi att du är självgående, social och service-minded. Då du kommer att arbeta med flera uppgifter parallellt behöver du även kunna arbeta strukturerat och noggrant samt kunna prioritera i vilken ordning dina uppgifter ska slutföras. Det är meriterande om du har paralegal-utbildning eller erfarenhet relevant för att kunna utföra enklare rättsutredningar och övriga juridiska göromål. Det viktigaste för oss är din personlighet. Vi söker en person som kan passa in i vårt företagsklimat, som präglas av prestigelöshet, nära samarbete och korta beslutsvägar.

Ansökan

Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss ber vi dig skicka en skriftlig ansökan med personligt brev, CV, betyg och övriga intyg via e-postadress: kontakt@swlaw.se, senast den 31 maj 2022. Vi har för avsikt att hålla intervjuer under juni månad 2022. Tillträde efter sommaren 2022.

För ytterligare upplysningar kontakta advokat Rickard Hulling via rickard@swlaw.se alternativt telefonnummer 031 – 15 14 90.

Publicerad: | Nyheter

”Vägar till hållbara vattentjänster”

Regeringen har i lagrådsremissen ”Vägar till hållbara vattentjänster” föreslagit bl.a. att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Kommunen ska vid behovsbedömningen ta särskild hänsyn till förutsättningarna för att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning, som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Vidare föreslås bl.a. att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan för kommunens långsiktiga planering och för hantering av skyfall.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tiden efter den 31 december 2023.

Nya strandskyddsregler

Strandskyddsreglerna ska reformeras, vilket nämnts i tidigare nyhetsbrev. Regeringen har därför beslutat om proposition ”En ökad differentiering av strandskyddet”. Tanken är att det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Genom förslagen ska möjligheterna öka att ta hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet. Reformen kommer att innebära såväl lättnader som skärpningar av strandskyddet jämfört med idag, beroende på vilket område som berörs.

Regeringen har även tillsatt en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet.

Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. Utredningen om de areella näringarnas undantag från strandskyddet redovisas senast den 31 december 2023.

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

I en ny proposition föreslår regeringen att en samfällighetsförening ska kunna fatta beslut om ändring av andelstal på en föreningsstämma. Beslutet ska fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet och sedan godkännas av Lantmäterimyndigheten. I dag måste en samfällighetsförening som vill ändra andelstal nå en gemensam överenskommelse om det och sedan få Lantmäterimyndighetens godkännande för ändringen.

Förslaget ska utöka samfällighetsföreningarnas självbestämmande och göra ändring av andelstal både enklare och billigare för föreningen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Regeringen har i propositionen ”En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn” (Prop. 2021/22:149) lämnat förslag till ändringar i plan- och bygglagen, vilka syftar till att förenkla, förtydliga och effektivisera tillsynsarbetet inom byggnadsnämndens ansvarsområde. Förslaget innebär bl.a. en ökad möjlighet att få de upplysningar och handlingar som behövs och ett tydliggörande av vem förelägganden skall riktas mot.

Utöver detta lämnas förslag som förväntas öka takten i åtgärdandet av enkelt, avhjälpta hinder mot tillgänglighet samt ändringar för att förebygga olyckor i och i anslutning till byggnadsverk med brister.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Ny vägledning om riskvärdering vid förorenade områden

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram en ny vägledning om riskvärdering vid förorenade områden, vilken i mars 2022 är ute på remiss, för synpunkter. Vägledningen har utformats i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens fastighetsverk. Syftet är att ge vägledning om hur riskvärderingar bör utföras, dokumenteras och granskas på ett sätt som främjar enhetliga riskvärderingar och mer hållbara efterbehandlingsåtgärder. I vägledningen föreslås en arbetsgång i fem steg med praktiska råd och exempel.

Vägledningens målgrupper är alla som i sin profession arbetar med förorenade områden såsom beställare, utförare och granskare, men även andra kan dock ha utbyte av rapporten.

EU föreslår förbud mot brandsläckningsskum med PFAS

EU:s kemikaliemyndighet Echa har föreslagit att användning av brandskum som innehåller ”evighetskemikalierna” PFAS ska förbjudas inom alla användningsområden. Skälet är att PFAS leder till så stora hälso- och miljörisker.

Enligt Echa skulle det föreslagna förbudet kunna innebära att utsläppen av PFAS minskar med mer än 13 000 ton de närmaste 30 åren.

Ansvar för miljöskada vid förvärv av inkråm från aktiebolag

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, har i avgörandet MÖD 2022:2 den

22 februari 2022 upphävt ett föreläggande om markundersökningar enligt 26 kap. 22 § miljöbalken som riktats mot ett aktiebolag, vilket förvärvat inkråmet från det aktiebolag som bedrivit den kemtvättsverksamhet som ska ha orsakat miljöskadan. Domstolen fastslog att eftersom det förvärvande aktiebolaget inte hade bedrivit någon verksamhet på fastigheten i fråga så kan bolaget därför inte anses ansvara som verksamhetsutövare med avhjälpandeansvar för eventuell miljöskada som har uppkommit där. Att det finns personkopplingar mellan de båda bolagen, och att det bolag som bedrivit kemtvättsverksamheten på fastigheten i nära anslutning till inkråmsöverlåtelsen, på egen begäran försatts i konkurs har enligt domstolens bedömning inte ansetts medföra att det förvärvande bolaget har tagit över ansvaret för den eventuella miljöskadan.

Publicerad: | Nyheter

2020 års dricksvattenutredning

I betänkandet 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05) föreslås hur EU:s nya dricksvattendirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten) ska genomföras i svensk rätt. Direktivet, som är en revidering och utvidgning av ett tidigare dricksvattendirektiv från 1998, ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 12 januari 2023. Direktivets syfte är att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av dricksvatten genom att säkerställa att vattnet är hälsosamt och rent samt att förbättra tillgången till dricksvatten.

2020 års dricksvattendirektiv är antaget som ett miljödirektiv där minimikrav fastställs för dricksvatten och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att säkerställa att kraven följs. Medlemsstaterna får dock ha strängare nationella regler än det som direktivet föreskriver.

Dom i mål om kostnader för att rena grundvattnet från PFAS

Mark- och miljödomstolen har i dom (mål M 4190-19) beslutat att Försvarsmakten inte är skyldig att betala för det kommunala bolagets kostnader för att rena grundvattnet i Uppsala från PFAS. Bakgrunden är att Staten genom Försvarsmakten bl.a. har övat brandsläckning på Ärna flygfält med brandsläckningsskum som tidvis innehållit PFAS. Det kommunala bolaget upptäckte att grundvattnet i en av kommunens vattentäkter förorenats av PFAS och grundvattnet måste därför renas innan det kunde tillhandahållas som dricksvatten. Det kommunala bolaget stämde därefter Försvarsmakten vid mark- och miljödomstolen och begärde ersättning för uppkomna kostnader.

Domstolen kom vid en sammantagen bedömning fram till att det saknas tillräckligt stöd för att den förorening av mark och grundvatten som Försvarsmaktens verksamhet gett upphov till även orsakat föroreningsskadan i den kommunala vattentäkten. Domstolen ansåg istället att det är mer troligt att föroreningen huvudsakligen kommer från andra källor. Försvarsmakten ansågs därför inte skyldig att betala skadestånd, rätten var dock inte enig i sin bedömning.

Domen har överklagats.

Förslag om en ny och modern växtskyddslag

Växtskadegörare kan medföra allvarliga ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för samhället. För att stärka växtskyddet föreslår regeringen i en lagrådsremiss en ny och modern växtskyddslag som ska säkerställa ett bättre och effektivare skydd mot olika typer av växtskadegörare genom bestämmelser om kontroll, kontrollbefogenheter, ingripande och sanktioner vid överträdelser av EU-lagstiftningen.

Regeringen föreslår vidare en ny utvidgad reglering för att skydda virkesproduktionen samt att Staten ska lämna ersättning vid bekämpning av EU-reglerade växtskadegörare till den som drabbas av vissa kostnader och förluster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Utredning om miljökvalitetsnormer för vatten vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över möjligheterna att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen. Plan- och bygglagstiftningen ska förtydligas så att hanteringen av vattenfrågor i samband med kommunal planläggning av ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar.

Utredaren ska även se över vilka verktyg som kommuner behöver för att säkerställa att kraven på miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten kan genomföras i dag och vid ett förändrat klimat.

SMHI lanserar klimatscenariotjänst

SMHI har på sin hemsida smhi.se lanserat en klimatscenariotjänst som kan användas bl.a. för samhällsplanering, där hänsyn kan tas till såväl långsamma klimatförlopp som extrema väderhändelser. I tjänsten, som kommer i en förenklad och en fördjupad version, presenteras klimatscenarierna i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data tillsammans med en vägledning som ger stöd för tolkning och användning.

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Regeringen har beslutat om en helt ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955) som börjar gälla den 1 december 2021 och påverkar aktörer inom elförsörjningen och dammanläggningar, men också Svenska kraftnät som tillsynsmyndighet.

Lagändringarna syftar till att stärka skyddet av Sveriges säkerhet genom åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna innebär ett antal nya krav som riktas mot bl.a. den som vill sälja eller på annat sätt överlåta säkerhetskänslig verksamhet.

Publicerad: | Nyheter

God fortsättning…

År 2021 går till ända och så här dagarna efter jul vill vi framföra en nyårshälsning till dig!

Vi vill tacka alla klienter, samarbetspartners och bekanta för ett år 2021 med många spännande projekt och trevligt samarbete med Er!

Tillsammans har vi genomfört många meningsfulla uppdrag och utvecklat vårt gemensamma samhälle. Vi hoppas få gör det med er även nästa år!

Det här året har tyvärr också varit präglat av covid. Det sägs att man blir som man umgås men än mer blir man som man tänker. Det gäller därför att träna på att tänka positivt och konstruktivt. Tillsammans får vi därför hoppas och tro på ett friskare 2022!

Vi på Stangdell & Wennerqvist väljer att fortsätta vårt stöd till de mest utsatta barnen och deras möjlighet att få tillgång till rent vatten, genom att skänka en vattenpump genom UNICEF. Rent dricksvatten är livsviktigt och själva grunden till vår existens.

Hoppas att Du har tagit vara på julledigheten och passat på att vara i stunden och unna dig att ta det lugnt och bry dig om nära och kära. Julen är en tid av hopp och vi får tro på bättre tider.

Tänd ett ljus för hoppet om ett friskt år till alla!

Vi önskar Dig ett riktigt Gott Nytt år 2022!

Till Dig från oss alla på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Publicerad: | Nyheter

Tilläggsdirektiv till miljöprövningsutredningen

Regeringen har kommit med ett tilläggsdirektiv till den pågående miljöprövningsutredningen (Dir. 2021:57). Enligt tilläggsdirektivet ska bl.a. utredas möjligheterna till ett system med förtur för tillståndsprövning av verksamheter som anses ”klimatnyttiga. Vidare ska förelås lagändringar och andra åtgärder som behövs för att tidsbegränsning av tillstånd, och omprövning av tillstånd och villkor, ska kunna användas för att säkerställa att verksamheter och åtgärder bedrivs med moderna miljövillkor i syfte att nå miljö- och klimatmålen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Certifierade byggprojekteringsföretag

Regeringen har i lagrådsremissen ”Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess” föreslagit att certifierade byggprojekteringsföretag införs som ny aktör i lov- och byggprocessen. Syftet är att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer, vilket kan sänka kostnaderna och bidra till ett ökat bostadsbyggande.

En byggherre ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i projekteringen vid nybyggnad av bostadshus, och om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Spikningsdelgivning inte tillåtet vid utdömande av vite

Högsta domstolen har i målet Ö 3445-20 prövat klargjort att en ansökan om utdömande av vite inte får delges genom spikning. I målet hade en kommunal byggnadsnämnd förelagt en fastighetsägare att vidta ett antal åtgärder. Föreläggandet, som hade förenats med vite, delgavs fastighetsägaren genom spikning.

Domstolen jämförde i målet en ansökan om utdömande av vite med en stämningsansökan i ett brottmål, eftersom vite anses ha likhet med straffrättsliga sanktioner. Eftersom spikningsdelgivning inte är tillåten avseende stämningsansökan i brottmål ansåg domstolen att det inte heller är tillåtet vid utdömande av vite.

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen efter svenskt initiativ

EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. Det nya förbudet är resultatet av ett initiativ från den svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA.  De aktuella PFAS-ämnena är sådana som sällan används, samtidigt som de är extremt svårnedbrytbara och dessutom ansamlas i levande organismer.

Fastighetsägare ansvarig för skada på grund av vatteninträngning på grannfastighet

Högsta domstolen har i målet T 3372-20 beslutat att skadeståndskyldighet förelåg för den skada som en trasig dagvattenanläggning på en fastighet orsakat genom vatteninträngning på grannfastigheten.

Domstolen konstaterade att det i dylika fall inte rör sig om ett strikt ansvar, men att en fastighetsägare kan bli ansvarig på grund av en oaktsam underlåtenhet att agera beroende av bl.a. kännedom om brister i anläggningens funktionalitet som ägaren har eller borde ha haft. Vid bedömningen får beaktas dels anläggningens ålder och konstruktion, dels de särskilda förhållanden som kan ge upphov till stopp, flödeshinder eller rörbrott, däribland växtlighet, iakttagbara sättningar och fuktförekomst i egen eller angränsande fastighet.

I det aktuella fallet var dagvattenledningen drygt 70 år gammal och det fanns mot den bakgrunden anledning att räkna med att anläggningen var i dåligt skick. Fastighetsägaren borde därför ha insett att brister i anläggningen kunde leda till omfattande skador på omgivningen och att det var motiverat att vidta riskmotverkande åtgärder.

Kommun skyldig at bygga ut VA trots förbindelsepunkt till GA

Mark- och miljööverdomstolen har i målet M10104-20 beslutat att länsstyrelsen gjort rätt som förelagt en va-huvudman enligt 51 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att att inrätta en allmän va-anläggning inom befintligt verksamhetsområde, även då försörjningen av va-tjänster skedde till området genom en förbindelsepunkt till samfällighetsförenings va-anläggning.

Domstolens motivering var att kommunen har en skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster inom verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning, dvs. en anläggning som kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande över.  Kommunen ansågs inte ha uppfyllt den skyldigheten genom att endast ha ordnat förbindelsepunkt till samfällighetsföreningens enskilda va-anläggning.

Domstolen klargjorde dock att Länsstyrelsens beslut skulle inte uppfattas som en skyldighet för kommunen att ta över samfällighetsföreningens anläggning inom området.

EU-domstolens artskyddsavgörande får genomslag i svensk rättspraxis

Mark- och miljööverdomstolen har i målet M 3276-20 beslutat att förbjuda en kommun att utföra grävning och schaktning i samband med anläggande av dammsystem med hänsyn till EU-domstolens nya artskyddspraxis i de s.k. ”Skydda skogen” målen. I det aktuella området där åtgärderna skulle utföras fanns flertalet fågelarter. EU-domstolen har nyligen klargjort att fågeldirektivet gäller samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom medlemsstaternas europeiska territorium, och således inte endast de fågelarter som är särskilt hotade (fridlysta). Mark- och miljööverdomstolen ansåg med hänsyn till detta att avverkningen träffas av förbudet i 4 § första stycket 4 artskyddsförordningen, och därmed var dispenspliktig. Eftersom åtgärderna saknade artskyddsdispens, och det heller inte var möjligt att föreskriva skyddsåtgärder som säkerställer att skada inte uppstår,  ansåg domstolen att de därmed vara förbjudna.

Publicerad: | Nyheter

Betänkande av artskyddsutredningen

Artskyddsutredningen har till miljödepartementet lämnat sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” (SOU 2021:51). Betänkandets två huvudsyften har varit dels att se över artskyddsförordningen, dels att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och därav kunna lagföra artskyddsrelaterad brottslighet.

Syftet med att se över artskyddsförordningen har varit att säkerställa att reglerna skyddar djur- och växtarter, samt stärka den privata äganderätten i skogen.

Ändrade avfallsregler i miljöbalken

Begreppet kommunalt avfall infördes i svensk lagstiftning 1 augusti 2020 och EU arbetar med att ta fram vägledningar kring begreppet. Med kommunalt avfall menas främst matrester, livsmedelsförpackningar, servetter, pappershanddukar samt hygienartiklar.

I SOU 2021:24 har utredningen undersökt hur yrkesmässiga verksamheter ska kunna ta hand om det kommunala avfallet, samt utreda förslag till frival. Frival innebär att verksamheterna får möjlighet att hantera sitt avfall på annat sätt, som inte innebär att lämna det till kommunen. Vidare har utredning skett av utökade dispensmöjligheter beträffande det kommunala avfallet, samt vilka konsekvenser förslagen ger.

Lagförslaget avses träda i kraft den 1 januari 2022.

En klimatanpassad miljöbalk

Klimaträttsutredningen har givit ut betänkandet ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:2), vilket främst handlar om hur miljöbalken kan anpassas och bli effektiv, så att Sveriges klimatmål därigenom kan nås. Utredningen föreslår att detta ska ske genom ökade krav på verksamheterna, samt lättnader för dem som vill minska sina utsläpp/ och eller bidra till klimatomställningen.

De nya lagförslagen är riktade främst mot miljöfarliga verksamheter, samt åtgärder som orsakar utsläpp av nya växthusgaser.

Riskområden för klimatförändringar

Statens geotekniska institut (SGI) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin rapport ”Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning” identifierat områden där ökade risker för ras, skred, erosion och översvämning kan förekomma. Utredningens syfte har varit att identifiera riskområden som behöver förebyggas, och få en nationell överblick över dessa riskområden. De riskområden som identifierats är: Jämtlandsfjällen, Mellersta Norrlandskusten, Mellersta Dalälven, Mälardalen-Stockholm, Östgöta-Sörmlandsområdet, Södra vätternområdet, Blekinge-Kalmarkusten, Skåne-Hallandskusten, Västkusten-Göta älvdalen och Norra Väner-området.

Hovrätten prövar åtal av förvaltningschef och ordförande för nämnd gällande otillåten miljöverksamhet

Hovrätten för övre Norrland har meddelat dom i mål nr B 1175–20 där dels en förvaltningschef och dels ordföranden för en nämnd döms för otillåten miljöverksamhet enligt 29 kap 4 § 1 st 1 punkten miljöbalken (1998:808) avseende underlåtenhet att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för uppförande av pontonbro. Rättsfallet har avhandlats i ett av våra tidigare nyhetsbrev när tingsrättens (underinstansen) dom meddelades.

De rättsliga grunderna hovrätten utgick ifrån är 6 kap 7 § kommunallagen (2017:725), där det framgår att en kommunal nämnd har ansvar för föreskrifter samt de övergripande mål som finns inom verksamheten och fullmäktige. Nämnden har vidare ett ansvar för att kontrollera bestämmelser gällande fördelning av ansvar och befogenheter, samt att dessa efterlevs. Ledamöter i en nämnd kan bli straffrättsligt ansvariga för fel som denne begår under utövning av sin tjänst. Det straffrättsliga ansvaret framgår av två domar av Högsta domstolen; NJA 1987, s. 426 samt

NJA 1995, s. 204.

Ändringar i plan- och bygglagen gällande detaljplaneläggning

Regeringen har i propositionen ”Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning” (prop. 2020/21:131) föreslagit ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), i syfte att planprocesserna ska genomföras snabbare. I propositionen föreslås att kommunen ska redovisa planeringsunderlag som kan behövas vid en detaljplaneläggning, under förutsättning att det begärts av en fastighetsägare, byggherre eller någon planintressent. Vidare föreslås att länsstyrelsen ska få yttra sig över vilket planeringsunderlag som krävs för att den ska kunna ta ställning till hur planbeskedet förhåller sig till länsstyrelsens tillsynsintressen. Regeringen föreslår vidare att plan- och bygglagen ska förtydligas kring vissa områden, bland annat får ett underlag till detaljplan tas fram av annan än kommunen.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Proposition för att stärka hyresgästernas skydd

Regeringen har i propositionen ”Stärkt skydd för hyresgäster” (prop. 2020/21:201) föreslagit ett antal lagändringar i bl.a. jordabalken (1970:994) och bostadsförvaltningslagen (1977:792) gällande ett stärkt skydd för hyresgäster.

Bland förslagen återfinns t.ex. en rätt för hyresgäst som får sin lägenhet förstörd genom t.ex. brand att erbjudas ett nytt hyresavtal från hyresvärden samt en möjlighet i bostadsförvaltningslagen för hyresnämnden att förelägga en fastighetsägare att åtgärda brister när hyresfastigheter missköts så att de boende drabbas. För att underlätta för hyresgäster som får en väsentligt höjd hyra efter en renovering föreslås vidare att den nya hyran ska kunna fasas in i ett långsammare tempo än vad som är fallet i dag.

De nya lagförslagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.