Arkiv för Nyheter

Publicerad: | Nyheter

Vi välkomnar vår nya kollega Linnea som har börjat sin karriär hos oss som biträdande jurist.

Linnea blev färdig med sin juristexamen år 2020 och har i sin tidslinje hunnit med mycket. Förutom säsongsarbete under många år på Liseberg i samband med studier, har hon arbetat som domstolshandläggare och förvaltningsrättsnotarie.

Linnea kommer i ett tätt samarbete med oss att arbeta inom våra nischade områden med hennes lyhörda, analytiska och kommunikativa förmåga.

Varmt välkommen till oss!

Publicerad: | Nyheter

God jul…

År 2023 är snart till ända och så här dagarna före jul vill vi skicka en julhälsning till Dig!

Vi vill tacka alla klienter, samarbetspartners och bekanta för ett år med många spännande projekt och trevligt samarbete med Er!

Tillsammans har vi genomfört många roliga och samhällsnyttiga uppdrag och utvecklat vårt gemensamma samhälle. Vi hoppas få gör det med er även nästa år.

Som julen kan vara magisk kan också ett gott samarbete vara det – där vi kompletterar varandra så att slutprodukten blir större än de ingående delarna.

Likt en fusionsprocess där man slår ihop grundämnen och får ut mer energi än man stoppar in. 1+1 kan faktiskt bli 3!

Vi på Stangdell & Wennerqvist väljer att fortsätta vårt stöd till de mest utsatta och i år genom att skänka medel till brunnsborrning för rent vatten, genom Läkarmissionen. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Ta till vara på julen och försök göra den magisk för en stund, som barn brukar se på julen. Ha tålamod och var bara i stunden, unna dig att ta det lugnt och umgås och bry dig om dina nära och kära. Hittar du inte den rätta julstämningen så rekommenderas en dos av Kurt Nilsens och norska KORKs julkonserter.

Tänd ett ljus på julafton och låt det brinna. Skänk någon en särskild tanke. Julen är en tid av hopp och visst får vi tro på ljusare och bättre tider!

Vi önskar Dig den bästa av jular!

…och ett gott och fredligt nytt år 2024!

Till Dig från oss alla på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Publicerad: | Nyheter

Högsta domstolen fastställer ansvar för personskada till följd av förhöjda halter PFAS

Ett antal boende stämde en kommunal VA-huvudman och krävde att bolaget skulle betala skadestånd för personskador på grund av förhöjda halter av PFAS i blodet hos de boende. Föroreningarna kom från en brandövningsplats där Försvarsmakten sedan mitten av 1980-talet använt ett särskilt brandskum, som innehöll PFAS.

Högsta domstolen har nu i målet T 486-23 beslutat att VA-bolaget är ansvarigt för att kompensera de skadelidande för personskada samt att dessa även ska få ersättning för sina rättegångskostnader i målet. Högsta domstolen konstaterar i sin dom att var och en av klagandena på grund av de höga halterna av PFAS i blodet löper en – sett i förhållande till personer som inte utsatts för motsvarande exponering – förhöjd risk att drabbas av sådana negativa hälsoeffekter och sjukdomar som är associerade med PFAS-exponering. Domstolen menade att den förhöjda risken för negativa hälsoeffekter i framtiden förvisso i sig inte utgör en personskada, men däremot får den beaktansvärda kroppsliga försämring som manifesterats i de höga halterna PFAS i blodet för var och en av klagandena anses utgöra ett sådant fysiskt defekttillstånd som i skadeståndsrättslig mening är en personskada. Skadeståndets storlek har ännu inte prövats.

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att påverkan på miljökvalitetsnormer är godtagbar

Mark- och miljödomstolen avslog i mål M 3275-22 Ragn-Sells Treatment & Detox ABs ansökan om tillstånd för behandling av avfallsaskor, främst från avloppsslam, med hänvisning till att verksamheten skulle innebära otillåten försämring av vattenmiljön enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. Förorenade ämnen av koppar, arsenik, zink och kvicksilver förekommer i vattenförekomsten. Mark- och miljödomstolen menade att vattenförekomsten redan var hårt belastad.

Bolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som i mål M 692-22 gör en annan bedömning än underinstansen och konstaterar bl a följande.

Eftersom det i det aktuella fallet var fråga om begränsade utsläpp samt med hänvisning till de förutsättningar som finns att efter en prövotid genom villkor m.m. närmare reglera utsläppen, bedömer Mark- och miljööverdomstolen att det inte kommer bli fråga om en sådan förutsägbar höjning av halterna av aktuella ämnen som strider mot försämringsförbudet och inte heller kan det anses innebära ett sådant risktagande som äventyrar uppnåendet av aktuella miljökvalitetsnormer. Mark- och miljööverdomstolen anser därför att något hinder mot tillstånd till verksamheten inte föreligger enligt 5 kap. 4 § miljöbalken.

Eftersom prövningen i Mark- och miljööverdomstolen främst avsett miljökvalitetsnormerna för vatten återförvisades målet i enlighet med instansordningsprincipen till mark- och miljödomstolen för en fullständig prövning av förutsättningarna för tillstånd.

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

Regeringen har i propositionen 2023/24:30 ”Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv” föreslagit nödvändiga lagändringar för att implementera direktivet och ersätta det föregående direktivet.

Förslaget innebär en ändring i miljöbalken som möjliggör utfärdandet av föreskrifter som kräver att kommuner tillhandahåller nödvändig information för att bedöma risker i tillrinningsområden för dricksvattenuttag. Åtgärdsprogram för att upprätthålla miljökvalitetsnormer kommer även att gälla för att skydda dricksvattenkvaliteten. Hälsoskyddsbestämmelserna kompletteras med ett bemyndigande som kräver att kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavare tillhandahåller information för att bedöma risker i ledningar, installationer och anordningar på fastigheter eller i byggnader som används för att distribuera dricksvatten.

Inom ramen för livsmedelslagen (2006:804) föreslås ett bemyndigande för att utfärda föreskrifter som kräver att de som producerar eller tillhandahåller dricksvatten lämnar information om dricksvattenkvaliteten. I plan- och bygglagen införs en bestämmelse om marknadskontroll samt ett bemyndigande att utfärda föreskrifter som reglerar villkoren för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter avsedda att på marknaden komma i kontakt med dricksvatten.

Lagändringarna planeras träda i kraft den 1 mars 2024.

Rättsprövning av tillstånd till vindkraftsverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsprövning i mål 4718-23 beslutat att inte tillåta fyra vindkraftverk på grund av konflikt mellan lokaliseringen av vindkraftverken och totalförsvarets intressen. Försvarsmakten hade tidigare överklagat kommunens beslut att bevilja bygglov för de aktuella vindkraftverken på grund av att området nära vindkraftverken, vid en flottiljflygplats, utpekats som riksintresse för totalförsvaret. Det konstaterades i målet att området inte pekats ut som riksintresse för vindbruk av Statens energimyndighet. Eftersom vindkraftverken ansågs påverka Försvarsmaktens handlingsfrihet vid taktiskt uppträdande, och därigenom påtagligt kunde försvåra utnyttjandet av flygflottiljen, bedömdes totalförsvarets intressen i området överväga intresset av vindkraftsverksamheten där.

Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplan pga utebliven kungörelse

Mark- och miljööverdomstolen har i mål P 3433-23 upphävt en kommuns beslut om att anta en detaljplan på grund av att förslaget till detaljplan inte kungjorts. För att utveckla en hotellverksamhet antog kommunen en detaljplan, vilken överklagades av flertalet närboende. Efter samrådet övergick planärendet till ett utökat förfarande. Förslaget till detaljplan kungjordes dock inte, vilket utgjort en brist i kommunens handläggning enligt 5 kap. 18 § tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900).

Mark- och miljööverdomstolen understryker i sin bedömning att det finns skäl att ställa stränga krav på den formella handläggningen som föregår ett antagandebeslut. Bristen på kungörelse innefattar att intressenter och allmänheten har saknat möjligheten att framföra sina synpunkter. Domstolen ansåg därför att denna brist i handläggningen kan ligga till grund för påverkan på beslutet att anta detaljplanen, varför antagandebeslutet upphävdes.

Regeringens proposition om kärnavfallsfondens finansiering av kommuners insatser för slutförvar

I propositionen 2023/24:41 har regeringen beslutat att föreslå finansiering för kommuners medverkan i kärnavfallshanteringen. Kommuner har sedan år 1996 haft rätt till ersättning ur kärnavfallsfonden, vilken utgörs av kärnavfallsavgifter som förvaltas av myndigheten Kärnavfallsfonden, bl.a. för kostnader om befintliga och planerade slutförvar, inklusive tillåtlighetsprövningen enligt 17 kap. miljöbalken. Regeringen föreslår nu att kärnavfallsfonden även ska täcka kommuners kostnader för prövning och samråd om lokala miljöfrågor, samt granskning av forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Lagändringarna planeras träda i kraft den 1 juli 2024.

Ekonomiska hänsyn inte skäl för särbehandling av fritidsfastigheter vid underhåll av enskilda vägar

En kommun beslutade att införa regler för kommunalt stöd för vägunderhåll till fastigheter med permanent bosättning. Beslutet överklagades av berörda som menade att kommunmedlemmar med fritidsfastigheter också var i behov av vägunderhåll, och att beslutet skulle upphävas då det bröt mot likabehandlingsprincipen. Kommunen å sin sida menade bl a att det blir kostsamt att erbjuda kommunalt underhåll och stöd för vissa vägar med fritidsfastigheter.

Kammarrätten beslutade i mål 3023-21 att upphäva kommunens beslut eftersom vad kommunen anfört om kostnaden inte utgör skäl för den aktuella särbehandlingen och kommunens beslut därmed stred mot kommunallagen.

Publicerad: | Nyheter

Biträdande jurist med intresse för miljö- och fastighetsrätt sökes!

Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist biträder våra uppdragsgivare i mål och ärenden med anknytning till samhällsbyggnation samt företräder dessa inför myndigheter och domstolar i alla instanser. Vi arbetar med såväl stora som små projekt. Vår specialistkompetens ligger huvudsakligen inom miljö- och fastighetsrätt, VA-rätt, plan- och byggfrågor (PBL), upphandlingsfrågor, allmän avtalsrätt samt skadeståndsrätt. För närvarande är vi åtta jurister på firman som arbetar i lokaler centralt belägna vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Tillsammans med vårt team, driver vi många spännande och motiverande projekt med stort engagemang för våra klienter, i varje ärende. Du kan läsa mer om oss på http://www.swlaw.se.

Om rollen

Vi söker nu en biträdande jurist med intresse för miljö- och fastighetsrätt som vill arbeta och utvecklas inom våra specialistområden under cirka 1 år, då en av våra kollegor är på föräldraledighet. För rätt person i teamet finns stora möjligheter till en fortsättning tillsammans med oss. Förutom en god analytisk förmåga och ett brinnande intresse för ovan nämnda rättsområden, söker vi en person som kan passa in i vårt företagsklimat som präglas av prestigelöshet, nära samarbete och korta beslutsvägar. Det viktigaste för oss är din personlighet. Vi är en mindre byrå som lägger stor vikt i möjligheten att kombinera ett stort intresse för samhällsjuridiska projekt, tillsammans med ett privat- och familjeliv. Flexibilitet och förtroende är något som står oss nära.

Ansökan

Är du vår nya kollega som delar vårt intresse för miljö- & fastighetsrättsliga frågor och vill utvecklas inom detta? Då har du kommit rätt! Slut dig samman med ett härligt gäng som dagligen förenar specialistkunskap och erfarenhet, i varje ärende!

Vi ber dig att skicka en skriftlig ansökan med personligt brev, CV, betyg och övriga intyg via e-postadress: felicia@swlaw.se, senast den 30 nov 2023. Tillträde enligt överenskommelse.

 För ytterligare upplysningar om tjänsten i sig kontakta advokat Rickard Hulling via e-postadress: rickard@swlaw.se alternativt via telefon: 031 – 15 14 90

Publicerad: | Nyheter

Félicia har nu påbörjat ett nytt äventyr tillsammans med oss som vår nya juristassistent. Hon kommer från en bakgrund inom sälj som under många år spenderades på H&M. Hon bytte sedan riktning mot rekrytering och hennes senaste åtagande var som VD-assistent inom techbranschen. Hos oss kommer hon fortsatt att arbeta med många bollar i luften och stötta upp sitt team, vilket hon är van vid.

Varmt välkommen!

Publicerad: | Nyheter

PFAS i dricksvattnet – risk för framtida skada inte ersättningsgill

I december 2013 upptäcktes det att dricksvattnet i Ronneby innehöll höga halter av perflourerade alkylsubstanser (PFAS) och ett antal kommunmedlemmar väckte talan mot dricksvattenleverantören (bolaget), med krav på skadestånd.

Tingsrätten fastställde att bolaget var ansvarigt för att kompensera kärandena för de ökade hälsoriskerna samt för fysiska förändringar och försämringar av deras kroppar. Däremot ogillades talan avseende skadestånd för psykisk personskada, dvs. befogad oro för hälsa och försämrad hälso- och livsprognos. Endast bolaget överklagade. Hovrätten konstaterar att det finns starkt stöd för samband mellan exponering för PFAS och ökad risk för sjukdomar samt andra negativa hälsoeffekter. Risk att drabbas för framtida skada utgör dock inte enligt hovrätten en fysisk personskada. Enbart förekomsten av förhöjda halter av PFAS innebär inte i sig en ersättningsgill fysisk personskada.

Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom och ogillade talan.

EU öppnar för företag att påverka PFAS-förslag

I mitten av januari lämnade Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter, in ett förslag till EU för att förbjuda evighetskemikalierna PFAS. Nu har nästa del av processen startat då företag och andra berörda kan lämna in synpunkter på förslaget.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön och som kan leda till hälsoproblem. Inom EU- och EES-länderna släpps årligen 75 000 ton PFAS ut.

Förslaget omfattar alla PFAS-ämnen, med några få undantag för de ämnen som visat sig kunna brytas ned helt. Användningen av PFAS i växtskyddsmedel, biocider och läkemedel är också undantaget eftersom de regleras inom egna lagstiftningar. Därutöver finns det också tidsbestämda undantag för vissa specifika användningar där PFAS fyller en viktig funktion, till exempel inom medicinteknik, skyddskläder och skyddsutrustning. 

Konsekvensanalys av riktvärden för PFAS i mark

Naturvårdsverket planerar att i samråd med Statens geotekniska institut (SGI) påbörja en konsekvensanalys av SGI:s tidigare förslag till generella riktvärden för PFAS i mark. I avvaktan på beslut om generella riktvärden för PFAS förordar Naturvårdsverket och SGI att de preliminära riktvärdena tillämpas.

Statens geotekniska institut (SGI) publicerade 2015 preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Sedan dess har kunskapen om ämnesgruppen och dess risker ökat. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har ändrat sin rekommendation om tolerabelt intag för PFAS och SGI föreslår därför riktvärden som beaktar den uppdaterade, sänkningen av värdet.

Innan Naturvårdsverket tar beslut om vilka riktvärden som ska gälla behöver nyttor vägas mot möjliga, negativa konsekvenser. Bedömningen görs för att säkerställa att riktvärdena är lämpliga att utgå från vid beslut relaterade till risker med PFAS. Under 2023 inleder därför Naturvårdsverket, i samråd med SGI, en konsekvensanalys av förslaget.

En ny tidplan för detta analysarbete publiceras tidigast till årsskiftet 2023/2024. Beroende på resultatet av analysen kan det bli aktuellt att skicka förslag till nya riktvärden på ny remiss.

SGU har fastställt nya föreskrifter för förvaltning av grundvatten

Nya föreskrifter från Sveriges geologiska undersökning (SGU) klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken, med tydligare fokus på riskbedömning. Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter.

För att säkerställa att grundvattnet har god status behöver det skyddas från bland annat föroreningar och överuttag. SGU har beslutat om två nya föreskrifter som styr vattenmyndigheternas arbete och som börjar gälla den 1 mars 2023.

  1. Föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten.
  2. Föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten.

Syftet med föreskrifterna är att skapa ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra värdefulla grundvattenresurser. SGU har sedan tidigare en digital vägledning om vattenförvaltning av grundvatten, vilken kommer att uppdateras.

Ny proposition från regeringen angående förlängd arbetstid för vissa vattenverksamheter

Regeringen har lämnat över en ny proposition till riksdagen med förslag att göra det möjligt att tillåta en arbetstid som överstiger tio år, för utförande av arbeten avseende vissa vattenverksamheter enligt 11 kapitlet miljöbalken. Bestämmelsen föreslås avse arbeten som utgör ett led i en verksamhet som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse, men som av särskilda skäl ej kan genomföras inom 10 år.

Vid en arbetstid längre än 20 år föreslås villkor om att arbetena ska omprövas vart tjugonde år, med syfte att säkerställa att villkor förblir aktuella även om förhållandena förändras eller ytterligare kunskap tillkommer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Möjligheterna att lämna statsstöd utvidgas avseende grön omställning

Den 9 mars 2023 beslutade Europeiska kommissionen att förlänga och utöka stödmöjligheterna i den allmänna gruppundantagsförordningen. Samma dag beslutade kommissionen om att utvidga de tillfälliga statsstödsreglerna så att det blir möjligt för kommissionen att godkänna mer stöd med fokus på miljö och energiförsörjning.

Stöd för vissa ändamål kan lämnas enligt villkoren i gruppundantagsförordningen utan att kommissionen först måste godkänna stödet. De nya reglerna innehåller bland annat nya bestämmelser för stöd till bredband och laddinfrastruktur för elfordon. Det tillkommer även nya bestämmelser som underlättar för stöd som medfinansieras av EU och andra medlemsstater.

Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder, som ett komplement till permanenta bostäder. Den 1 maj 2023 upphörde den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål, som infördes 2017. Regeringen vill nu förlänga den tillfälliga regleringen med fem år, till den 1 maj 2028.

Lämplighetsvillkoren vid fastighetsreglering innebär inte krav på att en fastighet behöver bli lämpligare

Lantmäteriet (LM) ställde in en fastighetsreglering gällande två fastigheter då LM ansåg att den sökta åtgärden inte uppfyllde lämplighetskraven i 3 kap. 1 § FBL. Detta eftersom ett utökande av fastigheten, med ytterligare bebyggd tomtmark, inte skulle innebära någon förbättring av fastigheten, samtidigt som en lämplig bostadsfastighet skulle avregistreras.

Fastighetsägaren överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som instämde med LM. Fastighetsägaren överklagade därefter till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD konstaterar att fastigheten efter fastighetsreglering fortsatt skulle utgöra en lämplig bebyggd skogsbruksfastighet. Därför bedömer domstolen att åtgärden uppfyller de krav som ställs i både 3 kap. 1 och 5 §§ FBL och återförvisar ärendet till LM för fortsatt handläggning.

Staten ska ersätta Nordkalk för utebliven kalktäkt på Gotland

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dom M 5418–10 den 14 mars 2023 beslutat att Staten ska betala 625 miljoner kr till Nordkalk. Bakgrunden är den mångåriga, rättsliga processen om tillstånd till en kalkstenstäkt i Ojnareskogen på norra Gotland samt regeringens beslut i augusti 2015 att göra täktområdet till ett s.k. Natura 2000-område.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sin dom att regeringens beslut medförde att Nordkalk förlorade alla möjligheter att tillgodogöra sig värdet av kalkstensfyndigheten. Bolagets nedlagda kostnader blev också onyttiga. På dessa sätt har betydande skada uppkommit för Nordkalk. Den pågående markanvändningen, täktverksamhet i ett uppstartsskede, har förhindrats genom beslutet. Nordkalk har därför rätt till ersättning enligt miljöbalken. Det förhållandet att det inte fanns något lagakraftvunnet miljötillstånd vid tiden för regeringens beslut utgör i detta fall inte skäl att vägra ersättning.

Publicerad: | Nyheter

Juristassistent sökes till Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist biträder huvudsakligen kommuner, kommunala bolag, statliga verk och offentliga förvaltningar samt företag i mål och ärenden med anknytning till samhällsbyggnation samt företräder dessa inför myndigheter och domstolar i alla instanser. Vi arbetar med såväl stora som små projekt. Vår specialistkompetens ligger huvudsakligen inom miljö- och fastighetsrätt, va-rätt, plan- och byggfrågor (PBL), upphandlingsfrågor, allmän avtalsrätt samt skadeståndsrätt. För närvarande är vi åtta jurister på firman som arbetar i lokaler centralt belägna vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Du kan läsa mer om oss på http://www.swlaw.se.

Om rollen

Vi söker nu en juristassistent som från vårt kontor på Norra Hamngatan 18 i centrala Göteborg kommer arbeta med i huvudsak administrativa och praktiska göromål som hör till en advokatfirma. Du har kunskaper i Officepaketet och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Eftersom arbetsuppgifterna inkluderar externa kontakter med bl.a. kunder, myndigheter och domstolar tror vi att du är självgående, social och service-minded. Då du kommer att arbeta med flera uppgifter parallellt behöver du även kunna arbeta strukturerat och noggrant samt kunna prioritera i vilken ordning dina uppgifter ska slutföras. Det är meriterande om du har paralegal-utbildning (eller juristutbildning) eller erfarenhet relevant för att kunna utföra enklare rättsutredningar och övriga juridiska göromål. Det viktigaste för oss är din personlighet. Vi söker en person som kan passa in i vårt företagsklimat, som präglas av prestigelöshet, nära samarbete och korta beslutsvägar.

Ansökan

Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss ber vi dig skicka en skriftlig ansökan med personligt brev, CV, betyg och övriga intyg via e-postadress: kontakt@swlaw.se, senast den 18 augusti 2023. Vi har för avsikt att hålla intervjuer under september månad 2023. Tillträde så snart som möjligt efter intervjuer.

För ytterligare upplysningar kontakta advokat Rickard Hulling via rickard@swlaw.se alternativt telefonnummer 031 – 15 14 90.

Publicerad: | Nyheter

Två nya departement bildas den 1 januari 2023

Klimat- och näringslivsdepartementet och landsbygds- och infrastruktur­departe­mentet är de två nya departementen som bildas vid årsskiftet. Klimat- och energifrågan, samt klimatomställningen, ska få ett tydligare fokus i klimat- och närings­livsdepartementet. Kompetensen och erfarenheten i lands­bygds-, skogs-, transport- och bostadsfrågorna kommer samlas i lands­bygds- och infrastrukturdepartementet.

Nytt EU-direktiv om rening av avlopp

Ett förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse presenterades av EU-kommissionen den 26 oktober 2022. Det nya direktivet kommer ha stor påverkan på avloppsreningsverken i flera decennier framåt. Förslaget innebär bland annat tydligare krav på industrier och verksamheter som ansluter till renings­verk samt utvidgade krav på kontroller och rapportering, information till allmän­heten om avloppsanläggningar och utsläpp. Den politiska processen upp­skattas ta upp till ett år och kommer behandlas i bland annat EU:s Ministerråd och i EU-parlamentet.

När EU fattat beslut om direktivet följer en process där kraven införs i svensk lagstiftning.

Ändringar i Naturvårdsverkets avloppsvattenföreskrifter

I september 2021 fälldes Sverige för att inte ha tillämpat EU:s avloppsdirektiv på ett korrekt sätt. Till följd av detta inför Naturvårdsverket förändringar i sina föreskrifter gällande rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. En av de främsta förändringarna är borttagandet av det s.k. undantaget för kallt klimat.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

HD meddelar prövningstillstånd i mål om ersättning vid avverkningsförbud

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål T 538–22, gällande frågan om en skogsägare har rätt till ersättning på grund av avverkningsförbud som meddelats med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken (1998:808), när förbudet är motiverat av artskydds­förordningens fridlysningsbestämmelser.

Högsta domstolens dom kommer att följas upp i detta nyhetsbrev.

Skogens miljömål nås inte – Skogsstyrelsen föreslår ny affärsmodell

Med nuvarande åtgärder kommer skogens miljömål inte kunna nås, tvärtom är miljöutvecklingen i Sveriges skogar negativ enligt en omfattande utvärdering från Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen presenterar därför nya förslag till Natur­vårds­verket för att utvecklingen ska vända, bland annat en helt ny affärsmodell där det ska bli lönsamt för skogsägare som prioriterar biologisk mångfald.

Skogsstyrelsen har sammanställt en fördjupad utvärdering till Naturvårdsverket, som i sin tur ska redovisa det i den samlade slutrapporten till regeringen i januari 2023.

Krav på nationell vattensamordnare

Branchorganisationen Svenskt Vatten kräver att regeringen tillsätter en vattensam­ordnare samt inför nya regler om vattenransonering – och straff för den som bryter mot bevattningsförbud. Detta på grund av den fortsatt allvarliga vattenbristen med bevattnings­förbud i delar av sydöstra Sverige.

Forumfråga vid tvist om VA-tjänster

Mark- och miljööverdomstolen har genom slutligt beslut i mål nr M 3939–21 avvisat en talan rörande jämkning av anläggningsavgift enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, avseende anslutning av fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Skälet för domstolens beslut var att den aktuella fastigheten var belägen utanför kommunens verksamhetsområde för VA-tjänster, och att anslutningen till den allmänna va-anläggningen grundades på avtal. Detta innebar att Mark- och miljööverdomstolen inte var behörig att pröva tvisten, utan att talan istället skulle ha väckts vid allmän dom­stol.

Arrendators besittningsskydd bestod trots betalningsförsummelser

En jordägare sade upp ett avtal om jordbruksarrende med en arrendator då arrendet fyra gånger betalats mellan tre och tretton månader för sent, varav jordägaren beviljat anstånd för en av betalningarna. Arrendenämnden bedömde i målet ÖÄ 8267-21 att uppsägningen hade varit oskälig och avslog därför jordägarens talan. Jordägaren överklagade beslutet till hovrätten, men även hovrätten ansåg att upp­sägningen var oskälig. Domstolen ansåg att försenade betalningar typiskt sett hade kunnat vara anledning att bryta en arrendators besittningsskydd, men på grund av arrendatorns förhållande­vis stora investeringar i verksamheten samt då det var arrendatorns huvud­sakliga inkomstkälla så var arrendet mycket värdefullt för arrendatorn.

 Mark- och miljööverdomstolen avvisar klandertalan

En person väckte klandertalan mot ett beslut som fattats vid en samfällighets­förenings årsstämma. Han anförde att han tidigare hade varit styrelseledamot i för­eningen och därmed hade stöd för sin talerätt. Mark- och miljödomstolen avvisade i målet F 9440-22 hans talan på grund av att han avgått ur styrelsen. Mannen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och anförde att han hade talerätt såsom rättighetsinnehavare, då han är medlem i en bostadsrättförening som i sin tur är medlem i samfällighetsföreningen.

Även MÖD avvisade mannens klandertalan på grund av bristande talerätt. MÖD ansåg att medlemskap i bostadsrättsföreningen inte innebar att han var innehavare av en rättighet i en delägarfastighet i den mening som avses i 53 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Därför var han inte taleberättigad på den grunden. Då han även avgått ur bostadsrättsföreningens styrelse, hade han inte heller talerätt i egenskap av styrelseledamot, enligt samma paragraf.

Publicerad: | Nyheter

Biträdande jurist med intresse för miljö- och fastighetsrätt sökes till Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist biträder huvudsakligen kommuner, kommunala bolag, statliga verk och offentliga förvaltningar samt företag i mål och ärenden med anknytning till samhällsbyggnation samt företräder dessa inför myndigheter och domstolar i alla instanser. Vi arbetar med såväl stora som små projekt. Vår specialistkompetens ligger huvudsakligen inom miljö- och fastighetsrätt, va-rätt, plan- och byggfrågor (PBL), upphandlingsfrågor, allmän avtalsrätt samt skadeståndsrätt. För närvarande är vi åtta jurister på firman som arbetar i lokaler centralt belägna vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Du kan läsa mer om oss på https://www.swlaw.se.

Om rollen

Vi söker nu en miljö- och fastighetsjurist i början av sin karriär som är intresserad av att arbeta och utvecklas inom våra specialistområden under cirka 1 år, då en av våra kollegor är på föräldraledighet. För rätt person finns möjlighet till en fortsättning. Förutom en god analytisk förmåga och ett brinnande intresse för ovan nämnda rättsområden så söker vi en person som kan passa in i vårt företagsklimat, som präglas av prestigelöshet, nära samarbete och korta beslutsvägar. Det viktigaste för oss är din personlighet.

Ansökan

Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss ber vi dig skicka en skriftlig ansökan med personligt brev, CV, betyg och övriga intyg via e-postadress: rickard@swlaw.se, senast den 31 maj 2022. Tillträde efter sommaren 2022.

För ytterligare upplysningar kontakta advokat Rickard Hulling via ovan angiven e-postadress alternativt telefonnummer 031 – 15 14 90.

Publicerad: | Nyheter

Juristassistent sökes till Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist biträder huvudsakligen kommuner, kommunala bolag, statliga verk och offentliga förvaltningar samt företag i mål och ärenden med anknytning till samhällsbyggnation samt företräder dessa inför myndigheter och domstolar i alla instanser. Vi arbetar med såväl stora som små projekt. Vår specialistkompetens ligger huvudsakligen inom miljö- och fastighetsrätt, va-rätt, plan- och byggfrågor (PBL), upphandlingsfrågor, allmän avtalsrätt samt skadeståndsrätt. För närvarande är vi åtta jurister på firman som arbetar i lokaler centralt belägna vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Du kan läsa mer om oss på https://www.swlaw.se.

Om rollen

Vi söker nu en juristassistent som från vårt kontor på Norra Hamngatan 18 i Göteborg kommer arbeta med i huvudsak administrativa och praktiska göromål som hör till en advokatfirma. Du har kunskaper i Officepaketet och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Eftersom arbetsuppgifterna inkluderar externa kontakter med bl.a. kunder, myndigheter och domstolar tror vi att du är självgående, social och service-minded. Då du kommer att arbeta med flera uppgifter parallellt behöver du även kunna arbeta strukturerat och noggrant samt kunna prioritera i vilken ordning dina uppgifter ska slutföras. Det är meriterande om du har paralegal-utbildning eller erfarenhet relevant för att kunna utföra enklare rättsutredningar och övriga juridiska göromål. Det viktigaste för oss är din personlighet. Vi söker en person som kan passa in i vårt företagsklimat, som präglas av prestigelöshet, nära samarbete och korta beslutsvägar.

Ansökan

Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss ber vi dig skicka en skriftlig ansökan med personligt brev, CV, betyg och övriga intyg via e-postadress: kontakt@swlaw.se, senast den 31 maj 2022. Vi har för avsikt att hålla intervjuer under juni månad 2022. Tillträde efter sommaren 2022.

För ytterligare upplysningar kontakta advokat Rickard Hulling via rickard@swlaw.se alternativt telefonnummer 031 – 15 14 90.