Fastighetsrätt

02_fastighetsratt

All mark i Sverige är indelad i fastigheter och för närvarande är Sveriges yta indelad i cirka 3,2 miljoner fastigheter. Till den fastighetsrättsliga lagstiftningen hör bl.a. jordabalken, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, expropriationslagen samt entreprenadrätten.

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist har mångårig specialistkompetens av fastighetsrättslig rådgivning och processföring till offentliga och privata fastighetsägare m.fl. Bl.a. bistår vi med rådgivning och processföring inom följande fastighetsrättsliga områden:

Fastighetsöverlåtelser – bl.a. överlåtelseavtal och fel i fastighet
Entreprenadrätt – bl.a. förhandlingar och tvister
Plan- och byggjuridik – bl.a. översikts- och detaljplanefrågor, bygglov och förhandsbesked
Fastighetsbildningsfrågor – bl.a. avstyckning av fastighet, klyvning och bildande av gemensamhetsanläggningar
Nyttjanderättsfrågor – bl.a. arrende, servitut och tomträtt
Kommersiell hyresrätt – bl.a. omförhandling av lokalhyresavtal och uppsägningstvister i hyresnämnd
Expropriation – bl.a. expropriations- och stämningsansökningar