Va-rätt

01_miljoratt

För nästan 90 % av befolkningen i Sverige tillgodoses behovet av vattentjänster, dvs. främst vattenförsörjning och avlopp, genom allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Bestämmelser om vatten och avlopp finns i ett flertal av Sveriges lagar. Den centrala och mest noggrant reglerade lagstiftningen finns emellertid i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen. Bara kommunala anläggningar kan enligt vattentjänstlagen vara allmänna vatten- och avloppsanläggningar. I Sverige har kommunerna sedan 1950-talet haft det övergripande ansvaret för att vattenförsörjning och avlopp ordnas på ett godtagbart sätt när det i större sammanhang av sanitära eller miljömässiga skäl behövs gemensamma vatten- och avloppslösningar för flera fastigheter. Vattentjänstlagen i förening med den i kommunen gällande va-taxan och fastställda allmänna bestämmelser utgör det offentligrättsligt grundade regelverk varpå va-tjänsten vilar. Mark- och miljödomstolen (tidigare Statens va-nämnd) handlägger tvister om vatten och avlopp enligt vattentjänstlagen.Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist har en i Sverige unik och mångårig specialistkompetens av va-rättslig rådgivning och processföring till Sveriges kommuner. Vi bistår bl.a. med rådgivning och processföring inom följande va-rättsliga områden:

– Kommuners skyldighet att ordna allmänna vattentjänster

– Verksamhetsområdets omfattning

– Inlösen av enskilda anläggningar m.m.

– Anslutningstvång

– Frågor ang anläggningsavgifter och brukningsavgifter

– Översyn av de kommunala va-taxorna och brukningsavgifterna

– Tvister ang vattentjänsternas kvalitet och kvantitet

– Processföring inför Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och Högsta Domstolen

– Frågor ang anläggningsavgifter och brukningsavgifter

– Översyn av de kommunala va-taxorna och brukningsavgifterna

– Tvister ang vattentjänsternas kvalitet och kvantitet

– Processföring inför Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och Högsta Domstolen