Miljörätt

03_va-ratt

Den svenska miljöbalken har ett vidsträckt tillämpningsområde och gäller så snart en fysisk eller juridisk person har för avsikt att göra något som skulle kunna påverka miljön eller naturresurserna. Miljöbalken har som syfte att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer skall tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Ett flertal av miljöbalkens bestämmelser utgör tillåtlighetsregler, dvs. vad man får och inte får göra, och aktsamhetsregler, dvs. vilka försiktighetsmått man måste beakta, men det finns även rent formella regler.

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist är en miljöjuridisk fullservicebyrå och har mångårig specialistkompetens av miljöjuridisk processföring och rådgivning till offentliga och privata verksamhetsutövare. Vi bistår med rådgivning och processföring inom bl.a. följande miljöjuridiska områden:

Tillståndsfrågor – bl.a. upprättande av ansökningshandlingar, granskning av miljökonsekvens- och tekniska beskrivningar samt är ombud inför tillståndsmyndigheter/domstolar i ärenden gällande tillstånd och anmälan enligt miljöbalken

Löpande miljöjuridiska frågor – bl.a. tillsynsärenden

Tvist- och intrångsfrågor – bl.a. miljöskadestånd, ersättning för intrång

Områdesskyddsfrågor – bl.a. strandskyddsärenden, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och vattenskyddsområden

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvists miljöjuridiska rådgivning omfattar allt ifrån nationellt mycket stora till mindre privata samhällsbyggnadsärenden och både miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter, exempelvis kommunala och privata vattentäkter, broar, avfallsdeponier, vindkraftverk, vindkraftsparker, sjöledningar m.m.