Offentlig upphandling

07_offentlig upphandling

Varje år upphandlar offentliga myndigheter och enheter varor, tjänster och entreprenader för mellan 500 och 700 miljarder kr. Offentlig upphandling har därför en stor påverkan på och fyller en viktig funktion i samhällsekonomin. Det svenska regelverket för offentlig upphandling har sin grund i EU-rätten och EU-direktiv. Reglerna syftar till att de offentliga medlen skall användas på bästa sätt, att alla leverantörer skall tävla på lika villkor i upphandlingar och att främja den fria rörligheten inom EU. Vid kommunala samhällsbyggnadsprojekt blir i princip alltid offentlig upphandling aktuellt. I alla dessa projekt måste upphandling ske av entreprenörer, konsulter etc.

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist har en mångårig specialistkompetens av rådgivning och processföring i offentlig upphandling. Vi bistår bl.a. med rådgivning och processföring inom följande områden av offentlig upphandling:

– Rådgivning och utformning av förfrågningsunderlag samt härtill hörande frågor

– Rådgivning och utformning av anbud samt härtill hörande frågor

– Frågor angående anbud

– Rådgivning och biträde i anbudsutvärdering

– Rådgivning i sekretessfrågor

– Processföring i mål om överprövning

– Processföring i mål om skadestånd