Inriktning

Miljörätt

Den svenska miljöbalken har ett vidsträckt tillämpningsområde och gäller så snart en fysisk [..]

Fastighetsrätt

All mark i Sverige är indelad i fastigheter och för närvarande är Sveriges [..]

Va-rätt

För nästan 90 % av befolkningen i Sverige tillgodoses behovet av vattentjänster, dvs. [..]

Offentlig rätt

Till rättsområdet offentlig rätt hör de många rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten [..]

Skadeståndsrätt

Skadestånd utgör ersättning som skall sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som [..]

Avtalsrätt

Olika former av avtal förekommer av de mest mångskiftande slag. Avtalet är den [..]

Offentlig upphandling

Varje år upphandlar offentliga myndigheter och enheter varor, tjänster och entreprenader för mellan [..]