Avtalsrätt

06_avtals

Olika former av avtal förekommer av de mest mångskiftande slag. Avtalet är den rättsliga formen för att grundlägga och reglera olika slags mellanhavanden – rättsförhållanden – av ofta varaktig beskaffenhet, såsom hyresförhållanden och arrende. Kännetecknande för avtalet är ofta att det rör förhållanden mellan två fysiska eller juridiska personer, till skillnad från myndigheter. Det förekommer emellertid i stor utsträckning att myndigheter använder avtalsformen i sin verksamhet, som då får privaträttsliga inslag. Avtalsreglering utgör ett viktigt komplement till reglering genom lag eller myndighetsbeslut, men utgör även i många fall ett alternativ. Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist har en mångårig specialistkompetens av avtalsrättslig rådgivning och avtalsförhandling i allmänhet och inom samtliga av våra specialistområden. Bl.a. bistår vi med rådgivning och avtalsförhandling inom följande avtalsrättsliga områden:

–       Justerade standardavtal, bl.a. entreprenadavtal

–       Avtal om efterbehandlingsansvar

–       Olika former av nyttjanderättsavtal, bl.a. arrendeavtal

–       Hyresavtal

–       Avtal vid offentlig upphandling

–       Inköpsavtal

–       Fastighetsköp/överlåtelse m.m.