Skadeståndsrätt

05_skadestand

Skadestånd utgör ersättning som skall sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte inträffat. Skadeståndsrätten, i dess vidare mening, är reglerna om sådan ersättning. Förutom i skadeståndslagen finns skadeståndsrättsliga regler och principer i en mängd speciallagar och avtal, bl.a. miljöbalken och expropriationslagen. När fråga är om skadeståndsanspråk mellan två parter som inte står i kontraktsförhållande med varandra brukar sådana skadeståndsanspråk benämnas utomobligatoriska skadeståndsanspråk. När två parter står i kontraktsförhållande till varandra finns det särskilda skadeståndsrättsliga regler och principer och sådana skadeståndsanspråk benämns som inomkontraktuella.

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist har en mångårig specialistkompetens av skadeståndsrättslig rådgivning och processföring i allmänhet och inom samtliga av våra specialistområden. Vi bistår bl.a. med rådgivning och processföring inom följande skadeståndsrättliga områden:

–       Rådgivning och processföring i såväl utomobligatoriska som inomkontraktuella skadeståndsrättsliga tvister

–       Skadeståndsrättsliga tvister med anledning av fastighetsöverlåtelser

–       Skadestånd med anledning av entreprenad

–       Skadestånd med anledning av offentlig upphandling

–       Översvämningsskador

–       Skadestånd med anledning av myndigheters serviceskyldighet

–       Rådgivning och processföring ang fel och försummelse vid myndighetsutövning

–       Expropriation av fastighet och tvångsinlösen

–       Miljöskador, bl.a. sättningar och buller

–       Planskador