Offentlig rätt

04_offentlig

Till rättsområdet offentlig rätt hör de många rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och enskilda. I dessa rättsregler regleras bl.a. vilka skyldigheter som åvilar det offentliga, bl.a. stat och kommun, och vilka rättigheter enskilda åtnjuter i förhållande till det offentliga.

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist har en mångårig specialistkompetens av offentligrättslig rådgivning och processföring till statliga verk, förvaltningar, bolag och kommuner. Vi bistår bl.a. med rådgivning och processföring inom följande offentligrättsliga områden:

–       Rådgivning och processföring ang överklagande av statliga och kommunala beslut, bl.a. laglighetsprövning

–       Rådgivning och processföring ang handlingars offentlighet och sekretess

–       Rådgivning, processföring och utbildning ang förvaltningslagen och handläggningen av ärenden hos stat och kommun

–       Ärenden rörande den kommunala kompetensen enligt kommunallagen, bl.a. förbudet mot understöd åt enskild

–       Rådgivning ang begränsningar inom ramen för den kommunala kompetensen, bl.a. självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen

–       Rådgivning ang rätten att ta ut avgifter