Publicerad: | Nyheter

”Vägar till hållbara vattentjänster”

Regeringen har i lagrådsremissen ”Vägar till hållbara vattentjänster” föreslagit bl.a. att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Kommunen ska vid behovsbedömningen ta särskild hänsyn till förutsättningarna för att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning, som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Vidare föreslås bl.a. att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan för kommunens långsiktiga planering och för hantering av skyfall.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tiden efter den 31 december 2023.

Nya strandskyddsregler

Strandskyddsreglerna ska reformeras, vilket nämnts i tidigare nyhetsbrev. Regeringen har därför beslutat om proposition ”En ökad differentiering av strandskyddet”. Tanken är att det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Genom förslagen ska möjligheterna öka att ta hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet. Reformen kommer att innebära såväl lättnader som skärpningar av strandskyddet jämfört med idag, beroende på vilket område som berörs.

Regeringen har även tillsatt en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet.

Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. Utredningen om de areella näringarnas undantag från strandskyddet redovisas senast den 31 december 2023.

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

I en ny proposition föreslår regeringen att en samfällighetsförening ska kunna fatta beslut om ändring av andelstal på en föreningsstämma. Beslutet ska fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet och sedan godkännas av Lantmäterimyndigheten. I dag måste en samfällighetsförening som vill ändra andelstal nå en gemensam överenskommelse om det och sedan få Lantmäterimyndighetens godkännande för ändringen.

Förslaget ska utöka samfällighetsföreningarnas självbestämmande och göra ändring av andelstal både enklare och billigare för föreningen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Regeringen har i propositionen ”En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn” (Prop. 2021/22:149) lämnat förslag till ändringar i plan- och bygglagen, vilka syftar till att förenkla, förtydliga och effektivisera tillsynsarbetet inom byggnadsnämndens ansvarsområde. Förslaget innebär bl.a. en ökad möjlighet att få de upplysningar och handlingar som behövs och ett tydliggörande av vem förelägganden skall riktas mot.

Utöver detta lämnas förslag som förväntas öka takten i åtgärdandet av enkelt, avhjälpta hinder mot